ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: "ਏਸੀਡੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਾਪੇ

ਸਕੂਲ

ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।