ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ'।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ.

ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਪੰਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਕੂਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਿੱਖਣਾ
 • ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ
 • ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
 • ਸੰਚਾਰ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਜੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੁਵਿਧਾ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਜਸਟ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ।

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ
 • ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਣਾ
 • ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੁੱਛਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

 • ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸਹਾਇਕ ਬੈਠਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਂਪ ਾਂ 'ਤੇ ਹੈਂਡਰੇਲ ਰੱਖਣਾ
 • ਪੈਨਸਿਲ ਗ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਈ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ)
 • ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋਣਾ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
 • ਪਹੁੰਚ ਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇ ਰੱਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ

 • ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ
 • ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੁੱਛਣਾ
 • ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ
 • ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰੇ

ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ
 • ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

VCAA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ