ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਬੇਟਾ ਸਟ੍ਰੋਲਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: "ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਸੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਕਾਲਤ

ਏਸੀਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ