ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਸੀਡੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।