Bỏ để qua phần nội dung Gọi

Thông tin

ACD đã sản xuất hướng dẫn đầu tiên cho các gia đình vào năm 1986 và đã tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật, miễn phí và độc lập kể từ đó.

Tất cả thông tin của chúng tôi được viết bởi nhân viên của chúng tôi, những người có con khuyết tật. Nó dựa trên kinh nghiệm thực tế của chính họ, cũng như từ phản hồi mà chúng tôi nhận được từ hàng ngàn gia đình mỗi năm.

Thông tin này là để giúp bạn điều hướng hành trình nuôi dạy một đứa trẻ khuyết tật và chậm phát triển.