Bỏ để qua phần nội dung Gọi
Một người mẹ và đứa con trai mới biết đi của họ. Con trai đang ở trong xe đẩy, và người mẹ đang mỉm cười.

Testimonial: "Trong tất cả các hoạt động vận động của chúng tôi, ACD đánh giá cao chuyên môn của các gia đình và khuếch đại tiếng nói của trẻ em khuyết tật."

Tuyên truyền

ACD ủng hộ một cộng đồng hòa nhập, nơi trẻ em khuyết tật và gia đình của chúng phát triển.

Chúng tôi tác động đến chính sách công để thực hiện và thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật và gia đình của các em.

Chúng tôi hợp tác và hợp tác với các nhà nghiên cứu, lãnh đạo khu vực cộng đồng và chính phủ để tăng tác động của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc vì tác động tích cực và thay đổi hệ thống thông qua việc công nhận chuyên môn và kinh nghiệm của các gia đình. Chúng tôi coi trọng và khuếch đại tiếng nói của trẻ em khuyết tật trong công việc của chúng tôi.

Đệ trình