ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਪੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ

ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।