ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪਲੇਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 'ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ' ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਪਲੇਗਰੁੱਪ

ਪਲੇਗਰੁੱਪ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਖੇਡ ਸਮੂਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪੰਗਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਕਨੈਕਟ ਅਤੇ ਔਸਲਾਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪਲੇਗਰੁੱਪ ਲੱਭੋ

ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ

MyTime ਗਰੁੱਪ

MyTime ਅਪੰਗਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ MyTime ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ

ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂਡੀ ਅਤੇ ਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਟਰ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਪੋਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਟਰ ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੋ-ਕਿਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਮਾਂ ਮੇਲਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ.

ਮੇਲਾਨੀਆ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ

ਸੋਰਸ ਕਿਡਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮਾਂ ਐਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ

ਸਰੋਤ ਬੱਚੇ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ

ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਚੀਨੀ ਮਾਪੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਅਪੰਗਤਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (A ਤੋਂ Z)

ਏਡੀਐਚਡੀ - ਏਡੀਐਚਡੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਮਾਪੇ
ਐਂਜਲਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚੇ
ਆਟਿਜ਼ਮ - ਅਮੇਜ਼
ਆਟਿਜ਼ਮ - ਪੀਲੀ ਲੇਡੀਬਗਸ
ਬੈਟਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਬ੍ਰੇਨਵੇਵ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ - ਸੀਪੀ ਕਨੈਕਟ
Cri Du Chat Support Group
ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਪੋਰਟ
ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਿਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ
ਮਿਰਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਫਰੈਜ਼ਾਈਲ ਐਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਏਬੀਆਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ - ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਾਬੁਕੀ ਸਿੰਡਰੋਮ - ਕਾਬੁਕੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (SAKKS) ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਲਿਟਲ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ - ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮਸਕੁਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਰ-ਵਿਲੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਰੇਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਸਕੂਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੋਕ
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
SPELD - ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ
SWAN - ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੰਡਰੋਮ
ਟੂਰੇਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਅਸ਼ਰਕਿਡਜ਼
ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੱਚੇ - ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ
ਵਿਜ਼ਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ