ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ

ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਧੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ:

ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਧਿਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ, ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (MACA)

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (MACA) ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਹਾਰਨੇਸ ਅਤੇ ਵੈਸਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦ ਗਾਈਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਚਾਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਲਗ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ
 • ਛੱਤ ਲਹਿਰਾਉਣਾ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)
 • ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ
 • ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਾਇਲਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਡਾਊਨ ਗ੍ਰੈਬ ਰੇਲ ਾਂ ਹਨ

ਮੈਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪਲੇਸ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਾਂ?

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 97 ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਮਐਲਏਕੇ ਕੁੰਜੀ (ਮਾਸਟਰ ਲਾਕਸਮਿਥ ਐਕਸੈਸ ਕੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

MLAK ਕੁੰਜੀ

ਐਮਐਲਏਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪਲੇਸ ਬਾਥਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਲਿਬਰਟੀ ਸਵਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਲਏਕੇ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਾਕਸਮਿਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ $ 25 ਲਈ ਐਮਐਲਏਕੇ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਐਮਐਲਏਕੇ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ.

ਮਾਸਟਰ ਲੌਕਸਮਿਥ ਐਕਸੈਸ ਕੁੰਜੀ (MLAK)

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹਨ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਲਿਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ. ਕੁਝ ਰੈਂਪ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ V/Line ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਲੋਅ-ਫਲੋਰ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉੱਚ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਯਾਰਾ ਟ੍ਰਾਮਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟ੍ਰਾਮ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 1800 800 007 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

PTV - ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

ਯਾਰਾ ਟ੍ਰਾਮਸ - ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਪੀਟੀਵੀ ਜਰਨੀ ਪਲਾਨਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।

ਪੀਟੀਵੀ - ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ $ 10 ਜਾਂ $ 5 ਰਿਆਇਤ ਹੈ.
4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਰਿਆਇਤ ਕਿਰਾਏ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ:

 • 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
 • ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ('ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ') ਧਾਰਕ
 • ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ
 • ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ
 • ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ

ਰਿਆਇਤ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਾਈਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

PTV - ਰਿਆਇਤਾਂ

ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕਾਰਡ ('ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ') ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ myki ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਛੂਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਨਯਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪਾਸ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਬੌਧਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

PTV - ਐਕਸੈਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ

ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ
 • ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋ
 • ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਬਣੋ

ਇਹ ਪਾਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਵੀ / ਲਾਈਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ / ਲਾਈਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਚ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ/ਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1800 800 007 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਵੀ - ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ

ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਪਾਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਮਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਵੀ / ਲਾਈਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਾਸ ਨੂੰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਈਕੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਪੀਟੀਵੀ - ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ

ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MPTP)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਪੀਟੀਪੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਮਪੀਟੀਪੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਰਾਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ $ 60 ਤੱਕ) ਤੋਂ 50٪ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ:

 • ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੁੱਛੋ
 • ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ MPTP ਕਾਰਡ ਹੈ
 • ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਟੋਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਯਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਏਡ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਫਲਿੰਡਰਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੀਮੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਏ, ਸਾਮਾਨ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਥੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਕਟ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਊਂਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ

ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ, ਸਮਝ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਿੰਡਰਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਏਡ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੁਕਵੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਤਪਾਦ ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਮੈਲਬੌਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲੁਕਵੀਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਡਨ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਆਰਡਰ ਲੁਕੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲੈਨਯਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਸਟਬੈਂਡ ਆਨਲਾਈਨ