ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਫਾਈਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਟਾਇਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਟਾਇਲਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ:

 • ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਪੂੰਝਣ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਜੀਵਨ ਭਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਅਚਾਨਕ ਗਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ:

 • ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਜ਼ਬਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਸਪੋਸੀਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ
 • ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
 • ਟਿਊਬ ਫੀਡਿੰਗ
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਪੇ, ਸਕੂਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਟਾਇਲਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਬੈਗ (ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਾਟਰ-ਪਰੂਫ ਬੈਗ) ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਵਾਈਪਸ, ਕੈਥੀਟਰ, ਪੈਡ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ

ਨੀਤੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ

ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣਾ

ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਫਾਰਮ

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਕੂਲਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮਿਰਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ

ਕੰਟੀਨੈਂਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ