ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਬੈਕਪੈਕ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ:

 • ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ
 • ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)
 • ਟਾਇਲਟਿੰਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕਬਜ਼, ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ)
 • ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ)
 • ਭੋਜਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ)
 • ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਟੀਨ, ਆਦਿ)
 • ਡਰ ਜਾਂ ਫੋਬੀਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਕੜੀਆਂ, ਹਨੇਰਾ, ਉਚਾਈਆਂ, ਆਦਿ)

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਟ ਹੋਣਾ
 • ਬੱਸ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ
 • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ
 • ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ - ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਕੈਂਪ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇ
 • ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ
 • ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ
 • ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਲੈਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰੱਖੋ
 • ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ
 • ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈਸੇਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ