ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ - ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਸਡੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰੋਲਆਊਟ

20212022202320242025
ਬੇਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪਬਾਹਰੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਹਿਊਮ ਮੋਰਲੈਂਡ
ਬਾਰਵੋਨਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ਓਵਨ ਮੁਰੇਦੱਖਣੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬਾਹਰੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ
Lodon Campaspeਮੈਲੀਪੱਛਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬ੍ਰਿਮਬੈਂਕ ਮੈਲਟਨਵਿਮਰਾ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ
ਗੌਲਬਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PSD) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਡੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ - ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਸਡੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ੩ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ:

 • ਸਰੀਰਕ
 • ਬੌਧਿਕ
 • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
 • ਸਮਾਜਿਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ

ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਵਧੀਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ
 • ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ
 • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਨਲੈਂਡ 3 ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਡਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੯੦ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬੱਚਾ (ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ)
 • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ
 • ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ
 • ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਅਧਿਆਪਕ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਿੱਖਣ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਪੇ ਵੌਇਸ ਟੂਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੌਇਸ ਟੂਲ

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋਗੇ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ

ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
 • ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ