ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿੰਨੀ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ - ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (PSD) ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਸਡੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰੋਲਆਊਟ

20212022202320242025
ਬੇਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪਬਾਹਰੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਹਿਊਮ ਮੋਰਲੈਂਡ
ਬਾਰਵੋਨਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ਓਵਨ ਮੁਰੇਦੱਖਣੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬਾਹਰੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ
Lodon Campaspeਮੈਲੀਪੱਛਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬ੍ਰਿਮਬੈਂਕ ਮੈਲਟਨਵਿਮਰਾ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ
ਗੌਲਬਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਫੰਡਿੰਗ - ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PSD) ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਸਡੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PSD)

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਸਡੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ
 2. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 3. ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 4. ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਕਾਰ
 5. ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ
 6. ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ
 7. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਛੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ
 • ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ (ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ)
 • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ PSD ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ), ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੀਐਸਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

 • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ
 • ਗਰੇਡ 6/7 ਸਮੀਖਿਆ - ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੀ ਮਈ
 • ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ - ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ
 • ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ - ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਾਧੂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੂਤ ਹਨ.

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ