ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨੋਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DOE) ਕਿਸੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, DOE ਅਮਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਕੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ
 • ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
 • ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
 • ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
 • ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੀਓਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

 1. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਓਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ DOE ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਓਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਓਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (VDWC)

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (AIDE) ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (VDWC) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੀਡੀਡਬਲਯੂਸੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2018 (ਵੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਚਰਣ ਸਕੀਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (VEOHRC)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (VEOHRC) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਦਫਤਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ DOE ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੋਕਪਾਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਚਰਣ ਸਕੀਮ
ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਦਫਤਰ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੋਕਪਾਲ