ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਾਕ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ।

ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੌਕ ਸੋਲਿਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਚੰਗਾ ਸੰਚਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਜਾਂ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕਲ ਹੈਨਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

"ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ... ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਨ। ਜਾਂ [ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ], ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ." - ਅੰਕਲ ਹੈਨਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ)
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਿਖਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਜਬ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ. ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕਸਰਤ ਦੇ ਵਿਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
 • ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮਦਦ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

ਬੋਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਖਰ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲਾਨ' ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਰੌਡਨੀ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ।

"ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਚੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਣ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ. ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਣ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ" - ਸੁਜ਼ੈਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ

ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੌਡਨੀ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ - ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ. ਇਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਿਆਨੋ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ - ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ" - ਸੁਜ਼ੈਨਾ

"ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ - ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, 'ਵਾਹ, ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'. ਸੰਗੀਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਯਾਰ! ਉਹ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਹੈ!" - ਰੌਡਨੀ

ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ-ਇਨ

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਡਰਾਪ-ਆਫ ਜਾਂ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕਿਤਾਬ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੂਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਸਿਖਰ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰ।

"ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ
ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ.
ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ" - ਸੁਜ਼ੈਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਟੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ।

"ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ." - ਸਟੈਸੀ

ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਕਸਰ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ.

"ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕਫੇਲਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਲੈਕਫੇਲਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 'ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!'

ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੂਰੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, 'ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕਫੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ." - ਸਟੈਸੀ

ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਕਈ ਵਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਕਈ ਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

 • ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰੀਕੇ ਆਦਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਣ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਰਖ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ।

ਸਿਖਰ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ - ਸਰਕਾਰੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ - 'ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ' ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਪੀਐਸਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ
 • ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ
 • ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਸਲਾਨ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)
 • ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ
 • ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਕਲ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਾਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ... ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ." - ਅੰਕਲ ਹੈਨਰੀ

ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ, ਵਰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਂ) ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ)।

ਸਕੂਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਥ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ (ਪੀਐਸਡੀ) ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਟੀ ਫੇਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਨਾਨਾ ਦਾ ਘਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਭਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੰਡ ਹਨ ... ਉੱਥੇ." - ਆਂਟੀ ਫੇਏ

ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਵੇ. ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ PSD ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰ

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ
ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ।

ਨਿਦਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਘੁੰਮਣ, ਸੁਣਨ, ਵੇਖਣ, ਸਿੱਖਣ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪਾਹਜ' ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ.

ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਈ.)
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲਾਨ (ਕੇ.ਈ.ਐਲ.ਪੀ.)
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਰਕਰ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ.

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਕੂਲ
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਹਨ।

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ (OT)
ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੈਨਸਿਲ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਆਓ, ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ OT ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਓਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮਦਦ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਧੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ।

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ'
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਜਬ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਘੁੰਮ ਸਕਣ, ਸੁਣ ਸਕਣ, ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ, ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਕੂਲ
ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ' ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 50 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ
ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ
ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲ਼ੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ।

ਸਿਖਰ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਕੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਤ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ
ਘਾਤਕ ਕਹਾਣੀ