ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ।

1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿਆਨ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅੰਤਮ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਦ 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਦ 3 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ 4 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਸਡੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

20212022202320242025
ਬੇਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪਬਾਹਰੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਹਿਊਮ ਮੋਰਲੈਂਡ
ਬਾਰਵੋਨਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ਓਵਨ ਮੁਰੇਦੱਖਣੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬਾਹਰੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ
Lodon Campaspeਮੈਲੀਪੱਛਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬ੍ਰਿਮਬੈਂਕ ਮੈਲਟਨਵਿਮਰਾ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ
ਗੌਲਬਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਫੰਡਿੰਗ - ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਫੰਡਿੰਗ - ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,
ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕ. ਫੰਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
ਤਬਦੀਲੀ[ਸੋਧੋ]

4. ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਵਾਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
 • ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ
 • ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ 1 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ
 • ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
 • ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦਿਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਿਆਦ 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਗੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

5. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ 3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ - ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣਾ
 • ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
 • ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

6. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਚੰਗਾ ਸੰਚਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਆਦ 1 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੋ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ