ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਬੈਕਪੈਕ ਪਹਿਨੇ ਜਾਮਨੀ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ।

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.