ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਉਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗਰੇਡ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਲ 7 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿਆਨ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 'ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ' ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਦ 4 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ।

ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐਸਡੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੇਤਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰੋਲਆਊਟ

20212022202320242025
ਬੇਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪਬਾਹਰੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨਹਿਊਮ ਮੋਰਲੈਂਡ
ਬਾਰਵੋਨਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼ਓਵਨ ਮੁਰੇਦੱਖਣੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬਾਹਰੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ
Lodon Campaspeਮੈਲੀਪੱਛਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨਬ੍ਰਿਮਬੈਂਕ ਮੈਲਟਨਵਿਮਰਾ
ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ
ਗੌਲਬਰਨਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ PSD ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 6-7 ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੇਡ 6 ਦੇ ਮਿਆਦ 1 ਜਾਂ 2 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ 5 ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

3. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸਐਸਜੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟਰਮ ੩ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਸਐਸਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਦ 4 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ੧ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ੭ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
 • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੰਗ-ਕੋਡਡ ਨਕਸ਼ਾ
 • ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੰਟੀਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾੜ, ਗੇਟ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
 • ਸਾਲ 7 ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
 • ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਕਤ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਆਦ 1 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਐਸਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡੈਸਕ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਕਲਪ - ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਖਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
 • ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ
 • ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ
 • ਕਲਾਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ - ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਔਸਲਾਨ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਿਤ ਟੈਕਸਟ
 • ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ
 • ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾ

4. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ
 • ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
 • ਲਾਕਰ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੋਡ ਕਰਨਾ
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ