ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਸਕੂਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ.

1. ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਫੰਡਿੰਗ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਵਿਥ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਡੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

NCCD ਸਰਵੇਖਣ

ਸਕੂਲ ਹਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀਡੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਸਹਾਇਤਾ - ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
  • ਪੂਰਕ - ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ - ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਵਿਆਪਕ - ਉੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਐਨਸੀਸੀਡੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  • ਵਧੀਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ
  • ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ
  • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ
  • ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ
  • ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ

2. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਔਗਮੈਂਟੇਟਿਵ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (AAC) ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਕੂਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ

ਗੇੜ 1 - ਅਕਤੂਬਰ
ਗੇੜ 2 - ਫਰਵਰੀ

ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਧਾਂ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NCCD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਗਾਈਡ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼