ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ
 • ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ

ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ:

 • 'ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ' ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SSG) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ DOE ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ACD ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੭ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ

ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ DOE ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ:

 • ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ
 • ਕੁਝ ਤੋੜੋ
 • ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰੋ
 • ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ
 • ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੁਰੰਤ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਓਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ DOE ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
 • ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ।

ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਔਸਲਾਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ, ਉਮਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਡੀਓਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ:

 • ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ
 • ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
 • ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਡੀਓਈ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਓ.ਈ. ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ (ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ)
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਟਾਓ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋt ਡੀਓਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਡੀਓਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ।

ਤੁਸੀਂ ACD ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ

ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਡੀ.ਓ.ਈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੀਤੀ
DOE ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੀਤੀ
ਡੀ.ਓ.ਈ. ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਡੀ.ਓ.ਈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਈਡ