ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SSGs) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਸਐਸਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ੧੦ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹਨ

 • ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • SSG ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ (ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ SSG ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 • ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ

 • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

4. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

 • ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 • ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਬੋਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।

6. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ IEP ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।

7. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ।
 • ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

 • ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
 • ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

9. ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ

 • ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
 • ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

 • ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ।

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹੋ