ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਦੋ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

 • ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ
 • ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ
 • ਸਹਾਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬੈਠਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਂਪ ਾਂ 'ਤੇ ਹੈਂਡਰੇਲ ਲਗਾਉਣਾ
 • ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਪੈਨਸਿਲ ਗ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਪਾਂ, ਨਾਨ-ਸਲਿਪ ਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਰੱਖਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ

ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

 • ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਘੁਸਪੈਠ, ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ
 • ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂਵਾਂ
 • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ
 • ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਰੁਟੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ
 • ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਇਲਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

 • ਉਮੀਦਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ
 • ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (KIS)
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਏਜੰਸੀ
ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ (KIS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਪਰਖ (SET)
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ