ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਖੇਡਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੇਂਦਰ-ਅਧਾਰਤ ਦੇਖਭਾਲ - ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਡੇ ਕੇਅਰ - ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ - ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
 • ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ - ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ

ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਖੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰ
 • ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
 • ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ
 • ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ
 • ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ. ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਟਾਫ

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ:

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਂਗੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਬ ਰੇਲ ਜਾਂ ਰੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ।

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ

ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਖੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕੇਆਈਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਧਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਚਕਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ

ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ (ਪੀਐਸਐਫਓ) ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪੀਐਸਐਫਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ

ਇਨ ਹੋਮ ਕੇਅਰ (IHC) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲਾਕ
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਬਸਿਡੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਲਚਕਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (KIS)
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਏਜੰਸੀ
ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਘਰੇਲੂ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ