Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Bìa trước của ACD NDIS Planning Workbook

Sổ làm việc lập kế hoạch ACD NDIS

Chúng tôi đã tạo một sổ làm việc để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp lập kế hoạch đầu tiên của con bạn với NDIS bằng cách:

  • Hiểu quy trình, ngôn ngữ và khuôn khổ NDIS
  • Xác định những hỗ trợ mà con bạn hiện có
  • Xem xét những gì bạn có thể muốn thay đổi
  • Xem xét các mục tiêu cho năm và tương lai, và các hỗ trợ cần thiết để đạt được các mục tiêu đó
  • Chuẩn bị càng nhiều càng tốt cho cuộc họp lập kế hoạch NDIS của con bạn

Để bắt đầu, hãy tải xuống sổ làm việc bằng cách dùng nối kết ở trên.