ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਦਮ ਬਾਅਦ 

ਇਹ ਪਛਾਣਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:   

1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।  

ਉਹ ਉਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ

2. ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਨਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NDIS ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੋਗੇ.  

0 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ NDIS ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ
9 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ NDIS ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲੱਭਣਾ

3. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ $ 140 ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  

ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ $ 140 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੇਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

4. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ  

ਅਪੰਗਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

5. ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੈਚ-ਅੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਿਦਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। 

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ।

ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ