ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਓ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ
 • ਬਾਹਰੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AAT) ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • NDIS ਨੂੰ 1800 800 110 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
 • ਫੈਸਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ S100 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ:
  ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ
  GPO ਬਾਕਸ 700
  ਕੈਨਬਰਾ ਐਕਟ 260

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 • ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਡੀਆਈਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ NDIA ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

NDIA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ।

ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਬਾਹਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਏਏਟੀ ਅਪੀਲ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਏਟੀ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ AAT ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਏ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ AAT ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਏਏਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

 • ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ
 • ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
 • ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਵਕੀਲ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕੇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਜੇ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋ।

ਸਬੂਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ

ਕੋਈ NDIA ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਏਏਟੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਏ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

3. ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਲਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ NDIS ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸਬੂਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਪੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ