ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸੁਝਾਅ ਏਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

1. ਤਿਆਰੀ

 • ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ!

2. ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
  - ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ
  - ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
  - ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ
  - ਉਹ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹਨ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਲਿਖੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

3. ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

 • ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

 • ਕੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

 • ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

4. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ (12 ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 • ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (AT) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਏਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।

 • ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

5. ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

 1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 2. ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ।

 3. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

 4. ਜੇ ਇਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

 5. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ NDIS ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ NDIS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਯੋਜਨਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ