ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਉਹ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ?

ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਬਾਲ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੱਤਰ

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਹੁਨਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ?

ਜੀ.ਪੀ., ਬਾਲ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ
  • ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
  • ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ
  • ਉਹ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹਨ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ

ਇਹ ਜਾਂਚਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਣ।

NDIS ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੈਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਨਡੀਆਈਐਸ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (LAC) ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਰੇ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

NDIS ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
  • ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
  • ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ

ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਬਿਆਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਰੋਤ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਥੈਰੇਪੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ 10 ਕਦਮ: ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵੈਲੀਡ ਦੀ ਗਾਈਡ