ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਗਾਰਡ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਰਾਹਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

NDIS-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੋਰ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ
 • ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿਕਲਪ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ)
 • ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲੀਪਓਵਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
 • ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
 • ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 • ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

2. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ।

ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ
ਕੇਅਰ ਗੇਟਵੇ