ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ NDIS ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ.

ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ NDIS ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।

ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ

ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 • ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 • ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਟਨ, ਜ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ
 • ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਟਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ

ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮੈਂ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਾਂ
 • ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 • ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 • ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।