ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮੰਮੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: "ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।

ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ...

6 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅੰਤਰਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਐਮੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਜੁੜਵਾਂ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ, ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਲੀਅਟ, ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੁੜਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਵ-ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ.

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ. ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੀਪੀਐਸਐਨ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ.

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ: ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਓਟੀ ਲੱਭੋ" ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ!

ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ. ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।   

ਏਸੀਡੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸਐਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। CPSN ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ