ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪਛਾਣਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਰੇਂਗਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ।

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ, ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੱਚਾ ਸਿਹਤ ਨਰਸ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਮਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜੀ.ਪੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਾਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਡੀਆਈਐਸ) ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵਰਗੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ, ਜਾਂ ਬੋਧਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਤਸ਼ਖੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹਰ:

  • ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਥੋਕ ਬਿੱਲ (ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ)
  • ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ)

ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਆਈਐਸ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਛੋਟਾਂ

ਮੈਡੀਕੇਅਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਛੋਟ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤਸ਼ਖੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਸੁਣਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਨਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:

  • 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ NDIS
  • ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ)
  • ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਸਕੂਲ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ NDIS

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਈਟਮਾਂ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ISP)
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ (KIS)
ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (DI)