ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਕੇਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਲੱਭਣਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

1. ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

2. ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਹਾਇਰਅੱਪ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ. ਮੈਬਲ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

3. ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ: ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ:

 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
 • ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂਚ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ?
 • ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ)?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ?
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ (ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ)?
 • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰੀਏ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ / ਕੁੱਤੇ / ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ?

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

NDIS ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅਪੰਗਤਾ ਵਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ