ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਪਿਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੈੱਕ-ਇਨ

NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ NDIS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • NDIS ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ

NDIS ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (LAC)
 • ਇੱਕ NDIS ਯੋਜਨਾਕਾਰ
 • ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ NDIS ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ NDIS ਚੈੱਕ-ਇਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)
 • ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਓ

ਆਪਣੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)
 • ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ)
 • ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:

 • ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ

NDIS ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ:

 1. ਯੋਜਨਾ ਭਿੰਨਤਾ 
 2. ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

1. ਯੋਜਨਾ ਭਿੰਨਤਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ)
 • ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਬਜਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਜੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

2. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

 • ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 • ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ
 • ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ
 • ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (AT) ਹਵਾਲੇ
 • ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ
  ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ)
 • ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ AT ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ੨੧ ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।