ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (NDIS) ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪਹੁੰਚ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NDIS ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ

ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ
1300 275 534 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ       
ਬੇਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਬ੍ਰਿਮਬੈਂਕ ਮੇਲਟਨ, ਹਿਊਮ ਮੋਰਲੈਂਡ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਪੱਛਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ
1300 552 509 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਪੂਰਬੀ ਮੈਲਬੌਰਨ

ਖੇਤਰੀ

ਬਾਰਵੋਨ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
1300 012 293 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਬਾਰਵੋਨ

ਇੰਟਰੇਚ
1300 448 226 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਲੋਡਨ, ਗੌਲਬਰਨ, ਮੈਲੀ 

ਲੈਟਰੋਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ
1800 242 696 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼, ਵਿਮੇਰਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ
1300 552 509 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਬਾਹਰੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਪਸਲੈਂਡ

ਮੈਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ
1300 665 437 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਓਵਨ ਮੁਰੇ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹੋ