Bỏ để qua phần nội dung Gọi
Hai mẹ con cười đùa trong công viên.

Những điều bạn cần biết về cổng thông tin người tham gia NDIS mới

26 Tháng Mười 2023

NDIS đang chuyển sang một hệ thống máy tính mới gọi là PACE. Nó đi kèm với một cổng thông tin mới được gọi là cổng thông tin người tham gia NDIS của tôi.

PACE sẽ triển khai trong 18 tháng tới. Từ ngày 30 tháng Mười, tất cả những người tham gia NDIS mới sẽ bắt đầu với PACE. 

Nếu con quý vị đã tham gia NDIS, chúng sẽ tự động chuyển sang hệ thống PACE trong lần Đánh Giá Lại Kế Hoạch NDIS tiếp theo. Số NDIS của con bạn sẽ không thay đổi. 

Cổng thông tin mới sẽ thân thiện và dễ tiếp cận hơn. Nó cho phép bạn dễ dàng xem ngân sách NDIS, chi tiết cá nhân và thông tin kế hoạch của con bạn, yêu cầu bồi thường (đối với các kế hoạch tự quản lý), gửi yêu cầu và truy cập bất kỳ tin nhắn và thư nào từ NDIS.

Quý vị có thể đăng ký cổng thông tin người tham gia NDIS của tôi trong myGov sau khi Kế hoạch NDIS mới của con quý vị được phê duyệt.  Nếu quý vị là người được đề cử hoặc đại diện trẻ em, quý vị phải đăng nhập vào myGov bằng tài khoản của chính quý vị (không phải tài khoản của con quý vị).

Khi quý vị sử dụng ứng dụng NDIS, ứng dụng này sẽ nhận ra Chương trình của con quý vị đã được chuyển sang PACE, vì vậy quý vị sẽ không cần phải đăng ký lại.

Nếu bạn có nhiều con với các chương trình NDIS, con bạn có thể ở trên các hệ thống khác nhau trong một thời gian.  Nhưng mỗi đứa trẻ sẽ chuyển sang PACE và cổng thông tin mới sau lần Đánh giá lại Kế hoạch NDIS tiếp theo của chúng.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi chuyển sang cổng thông tin người tham gia NDIS của tôi , hãy gọi NDIS theo số 1800 800 110.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cổng thông tin mới tại đây.

Đọc thêm Tin tức