ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

26 ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸ ਅਗਲੇ ੧੮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੀਏਸੀਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NDIS ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ NDIS ਪਲਾਨ ਪੁਨਰਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ PACE ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ NDIS ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। 

ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਬਜਟ, ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ (ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ), ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ NDIS ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MyGov ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਤੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ myGov ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ NDIS ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ PACE ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NDIS ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ NDIS ਨੂੰ 1800 800 110 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ