ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ

ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਨਵੇਂ NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸ ਅਗਲੇ ੧੮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ... ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੱਤਾ ਬਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਤਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੇਅਰ ਭੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ $ 144.80 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ... ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੱਤੇ ਬਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ

ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੁਕੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਗੈਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ... ਲੁਕੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ

ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕਾਰਡ: ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ... ਸਾਥੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਅਪੰਗਤਾ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ... ਅਪੰਗਤਾ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ