ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਵਰਚੁਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ

30 ਨਵੰਬਰ 2023

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਰਚੁਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ (ਵੀਵੀਈਡੀ) ਗੈਰ-ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਰਚੁਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ