ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਬਿਬ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਗਾਰਡ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (AT) ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ AT ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ AT ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ
 • ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

AT ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਚੁਣਨ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ.

AT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਏਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ AT ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਏਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: ਘੱਟ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ. ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ:

ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਏਟੀ: $ 1,500 ਤੋਂ ਘੱਟ

 • ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ: ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ
 • ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਮੱਧ-ਲਾਗਤ ਏਟੀ: $ 1,500 - $ 15,000

 • ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਏਟੀ: $ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ

 • ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ
 • ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਆਈਟਮ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਏਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
 • ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਹਰ
 • ਸੰਕਰਮਣ ਨਰਸਾਂ
 • ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਏਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਏਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ.

AT ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਟੀ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੱਧ-ਲਾਗਤ ਏਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਏਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ AT ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਉੱਚ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਏਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ AT ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ NDIS ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ।

ਛੋਟੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ
 • ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
 • ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
 • ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ)
 • ਮੁਰੰਮਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ AT ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ AT ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (SC) ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
 • ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 • ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ