ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ।

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
  • ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ.
  • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।
  • ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਜੋਖਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ' ਕੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਣ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਖਮ'।

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ - ਜਨਤਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫਤਰ
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ - ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ