ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਫਾਈਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ'।

ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ NDIS ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ NDIA ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਆਈਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ

ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

  1. ਮਾਹਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ
    ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ।

  2. ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
    ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। 'ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 'ਰਿਸ਼ਤੇ' ਚੁਣੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 'ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਟੈਂਪਲੇਟ