ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਪਤਝੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ

6 ਨਵੰਬਰ 2023

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ.

ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਈਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਨਯਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸੈਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਬੋਧਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ

ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਪੇਅਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਮਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਵੀ / ਲਾਈਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਨ.

ਇਹ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਈਕੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਬੱਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ. ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ.

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀ / ਲਾਈਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਪਰ ਵੀ / ਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ