ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਕਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਸਮੀਖਿਆ: ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

12 ਦਸੰਬਰ 2023

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਸਮੀਖਿਆ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ.

ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ੨੬ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:

 1. ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
   
 2. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਟਰ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ), ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
   
 3. ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕੌਣ NDIS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੰਗਤਾ ਨਿਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. 

ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮਦਦਗਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸਨ ਜੋ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸਨ. 

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਾਰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਕੀ ਹਨ?

ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਵੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ?

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ।

ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ. ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੀਖਿਆ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

 • ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਓ। ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈ
   
 • ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ
   
 • ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ
   
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
   
 • ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ

ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਨਰਸ ਜਾਂ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ