Kế hoạch giáo dục cá nhân

Kế hoạch Giáo dục Cá nhân ghi lại các mục tiêu học tập của con bạn và các hỗ trợ cần thiết để đạt được chúng. Một trong những nhiệm vụ chính của Nhóm Hỗ trợ Sinh viên là tập hợp Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) của con bạn. Nó bao gồm ... Tiếp tục đọc Kế hoạch giáo dục cá nhân