ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ... ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ