Learning Together

acd resource learning together 1

Học Cùng Nhau

Con của quý vị bị khuyết tật hay cần hỗ trợ thêm tại trường? Thông tin này giải thích cách quý vị có thể hỗ trợ việc học tập của con mình và giúp trẻ yêu thích trường học. Thông tin này bao gồm các gợi ý về: Chọn trường học cho con của quý […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

Sama-samang Matuto

May kapansanan ba ang iyong anak o nangangailangan ng dagdag na suporta sa paaralan? Ang impormasyong ito ay nagpapaliwanag kung paano mo masusuportahan ang pagkatuto ng iyong anak at matulungan siya na maging masaya sa paaralan. Kabilang dito ang mga mungkahi tungkol sa: Pagpili ng paaralan para sa iyong anak. Pagtulong upang mas mapahusay ang […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਣਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਹੀਣ/ਅਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

一起学习

您的孩子是否身患残疾或需要在学校得到额外支持? 本信息将告诉您如何支持孩子的学习,帮助他们享受学校生活。 其中包括以下建议: 为您的孩子选择学校。 帮助学校做得更好,让学校更加适合您的孩子。学校欢迎与家长开展良好的沟通。 向学校提出担忧的问题。 您有权提出自己的担忧并要求解决。 获取支持。 ]社区组织可以帮助您解决在学校遇到的问题。 如果您需要口译 学校应该会在每次进行重要会谈时为您提供免费口译。在其他时间,学校可以使用免费电话口译。请务必在会面前至少提前一周告诉学校您需要现场口译。电话口译有时可以立即就位。

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

لنتعلم معًا

هل لدى طفلك إعاقة أو يحتاج إلى دعم إضافي في المدرسة؟ تشرح هذه المعلومات كيف يمكنك تقديم الدعم لتعلم طفلك ومساعدته على الاستمتاع بالمدرسة. وهي تشتمل على اقتراحات بشأن: اختيار مدرسة لطفلك. المساعدة في جعل المدرسة أفضل لطفلك. تُرحب المدارس بالتواصل الجيد مع أولياء الأمور. الإبلاغ عن مشكلة في المدرسة. لديك الحق في الإبلاغ عن […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

Learning Together resource

Welcome to Learning Together, our guide to supporting your child’s education journey. Every child and young person has the potential to participate, learn and achieve. As a parent or carer, you expect your child to have the best quality education, and the most positive school experience that your chosen school can offer. You can also […]

This entry was posted on June 6, 2015
acd resource learning together 2

About this guide

Learning Together can help families to build positive relationships with their child’s school, and to resolve any problems as they arise. Who is it for? Learning Together is for parents and carers of students with a disability or additional needs in Victorian primary and secondary schools – mainstream and special settings. We hope that many […]

This entry was posted on June 6, 2015
acd resource learning together 3

Choosing a school

Schools vary a great deal, and finding the best available school setting for your child can be a challenge. On this page: Video: Choosing a school Doing your research Move schools or not? Government school options Other options In this section we outline options and issues to consider, and give tips about doing your research. […]

This entry was posted on June 6, 2015
acd resource learning together 4

Choosing a school: Issues to consider

Give yourself time to explore, to find the best education setting available for your child. On this page: Issues to consider Your hopes for your child’s education Considerations for secondary school Find out more Every school is different, just as every child is different. There are many different types of education settings you might be […]

This entry was posted on June 6, 2015
acd resource learning together 5

Doing your research

Start early and gather information. On this page: Visit schools, including during school hours Meet the principal Talk to other staff and families at the school Whether you are exploring primary or secondary schools, start your research early, allowing time to weigh up the options. Begin by reading school websites or ringing schools to request […]

This entry was posted on June 6, 2015