Pagpapaabot ng pag-aalala sa paaralan

acd resource learning together 150

Ang iyong anak ay may karapatang matuto at lumahok sa mga gawain sa paaralan.

Trabaho ng paaralan na magbigay ng programang pang-edukasyon. Trabaho mo na ipaalam sa paaralan ang tungkol sa mga pangangailangan ng iyong anak. May karapatan kang magpaabot ng pag-aalala at ito aytutugunan. Makakukuha ka ng suporta upang gawin ito.Maraming paaralan ang magpapasalamat sa iyo sa pagpapabot nang maaga ng isangproblema, bago ito lumala.

Ito ang mga halimbawa ngkaraniwang pag-aalala na ipinaabot ng mga magulang:

  • Gaano kagaling na natututo ang kanilang anak
  • Suporta o iba pang pag-aakma na kailangan ng kanilang anak
  • Pakiramdam ng kanilang anak na hindi isinasali o binu-bully
  • Ang mga bata na nangangailangan ng tulong sa pakikipagkaibigan
  • Mga pag-aakma o adjustment na hindi umeepekto nang mabuti
  • Mga bagay tungkolsa silid-aralan o sa paaralan kung saan nahihirapan ang bata.

Sino ang unang kakausapin

Sa paaralang primera, makipag-usap sa guro ng iyong anak. Maaari mong isulat ang mga pag-aalala sa pangkomunikasyong aklat, kung meron ang iyong anak. Sa paaralang sekundarya, makipag-ugnayan sa coordinator ng antas ng taon, o sa coordinator ­ng espesyal na pangangailangan (ang miyembro ng kawani na responsable sa pangangasiwa ng mga programa ng paaralan para sa mga estudyanteng may kapansanan – kadalasan ang pangalawang punong-guro).

Magpa-appointment, at humiling ng isang interpreter kung kailangan.

Maaari ka ring magpadala ng isang sulat o isang email sa paaralan, na nagpapaliwanag ng iyong mga pag-aalala.Makakakuha ka ng tulong upang gawin ito.

Isulat kung ano ang iyong nasabi o naisulat at kung paano tumugon ang paaralan. Tiyakin na nagtatabi ka rin ng rekord ng mga petsa at oras. Itabi ang isang kopya ng lahat ng sulat sa paaralan. Maaaring magiging mahalaga ang mga rekord na ito kung kakailanganin mong ipaabot pa sa mas nakatataas ang pag-aalala na ito sa hinaharap.

Kung hindi ka pa rin masaya

Huwag sumukokung nagpaabot ka ng pag-aalala at hindi pa rin masaya. Halimbawa, kung hindi inayos ng guro ang problema, makipag-usap sa punong-guro o humiling ng karagdagang Student Support Group meeting (ang regular na pagpupulong na meron ang mga paaralan kasama ng mga magulang ng sinumang estudyanteng may kapansanan).

Pagpapaabot pa ng iyong pag-aalala sa iba

Kung hindi ka pa rin masaya pagkatapos makipag-usap sa punong-guro, makipag-ugnayan sa Department of Education and Training(ang kagawaran ng pamahalaan na responsable sa mga paaralan). Humiling ng appointment sapanrehiyong tanggapan (impormasyon ng kontak sa Ingles)para sa appointment kung kailangan.

Video ng Sama-samang Matuto: Pagpapaabot ng pag-aalala sa paaralan

Sa video na ito, ang mga magulang ay nagsasalita tungkol sa kung paano nila matagumpay na naipaabot ang isang pag-aalala sa paaralan.