Học Cùng Nhau

acd resource learning together 1

Con của quý vị bị khuyết tật hay cần hỗ trợ thêm tại trường?

Thông tin này giải thích cách quý vị có thể hỗ trợ việc học tập của con mình và giúp trẻ yêu thích trường học.

Thông tin này bao gồm các gợi ý về:

Nếu quý vị cần thông dịch viên

Trường học sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho mỗi cuộc họp quan trọng với quý vị. Trường học có thể sử dụng các thông dịch viên qua điện thoại miễn phí vào các dịp khác. Hãy chắc chắn rằng quý vị cho trường học biết quý vị cần thông dịch viên trực tiếp ít nhất là một tuần trước cuộc họp. Đôi khi có sẵn ngay thông dịch viên qua điện thoại.