Sama-samang Matuto

acd resource learning together 1

May kapansanan ba ang iyong anak o nangangailangan ng dagdag na suporta sa paaralan?

Ang impormasyong ito ay nagpapaliwanag kung paano mo masusuportahan ang pagkatuto ng iyong anak at matulungan siya na maging masaya sa paaralan.

Kabilang dito ang mga mungkahi tungkol sa:

Kung kailangan mo ang isang tagapagsalin-wika (interpreter)

Ang paaralan ay dapat magbigay ng isang walang bayad nainterpreter para sa bawat mahalagang pagpupulong na kasama ka. Ang mga paaralan ay maaaring gumamit ng mga walang bayad nainterpreter sa telepono saibang pagkakataon. Siguraduhin na sabihin sa paaralan na kailangan mo ang isangharapanginterpreter nang di bababa sa isang linggo bago ang pagpupulong. Ang isang interpreter sa telepono ay minsan magagamit kaagad.